Moniuszki 7,
40-005 Katowice

Grand Straton

Real Estate and Investments

Polityka prywatności i cookies

Regulamin świadczenia usług dostępnych na stronie www.grandstraton.pl, polityka prywatności i cookies.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.grandstraton.pl udostępniony jest Użytkownikom przez Grand Straton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego 51B/9, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431772035.
2. Serwis www.grandstraton.pl poświęcony jest prezentacji zagadnień związanych z nieruchomościami i oferowanymi przez spółkę usługami.
3. Serwis www.grandstraton.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.grandstraton.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Usługodawca nie odpowiada za skutki prowadzonych porad jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników spółki i osób przez nią zatrudnionych.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu www.grandstraton.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
7. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu www.grandstraton.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.grandstraton.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem www.grandstraton.pl użyte są w celach informacyjnych.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR) – Grand Straton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego 51B/9, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431772035.
2. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
4. SERWIS – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.grandstraton.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę.
5. STRONY – Użytkownik oraz Usługodawca.
6. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
8. USŁUGA STACJONARNA – usługa świadczona w biurze firmy
9. USŁUGI – usługa elektroniczna i/lub usługa stacjonarna
10. FORMULARZ KONTAKTOWY – miejsce, gdzie Użytkownik może zamówić usługę lub wejść w kontakt z przedstawicielami spółki

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Usług Elektronicznych opisanych na stronie www.grandstraton.pl.
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne, po zapisaniu się na daną usługę.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1. komputer z dostępem do Internetu,
2. dostęp do poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa,
4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@grandstraton.pl
2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
2. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do:
1. udzielania Usługodawcy informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych,
2. współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług Elektronicznych,
3. działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,
4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Użytkownik zobowiązany jest do wypisania Formularza Kontaktowego zgodnie z prawdą, oraz do niezatajania ważnych informacji dotyczących nieruchomości czy swojej działalności.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.grandstraton.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Anny Korfanty i Zbigniewa Macion będących współwłaścicielami spółki pod nazwą Grand Straton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Wróblewskiego 51B/9, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431772035. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.grandstraton.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.grandstraton.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Wykonując umowę o świadczenie Usługi, Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych korzyści.
5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług.
6. W przypadku łamania warunków Regulaminu przez Użytkowników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy Użytkownika spowodowane zatajeniem lub niepodaniem istotnych informacji w Ankiecie.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@grandstraton.pl , mail należy zatytułować REKLAMACJA.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 14 dni.
3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkownika, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.
3. Regulamin nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z prawem, Usługodawca zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych zbieranych w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem www.grandstraton.pl (dalej: Strona).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Grand Straton Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 51b/9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000782716 REGON: 383151446, NIP: 6431772035 jest Administratorem Danych Osobowych (dalej w zapisach jako: Administrator lub Grand Straton) przekazywanych przez użytkowników Strony (dalej: Użytkowników).
1.2. Kontakt z Administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email kontakt@grandstraton.pl

2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

2.1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Grand Straton, za pomocą odpowiedniego formularza, danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu IP komputera, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, danych z Google Analytics.
2.2. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
• Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik
• Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
• Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
2.4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres:
2.4.1. odpowiedni dla wykazania prawidłowego udzielenia odpowiedzi lub wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń), lub
2.4.2. pięciu lat od dnia zawarcia przez niego ostatniej odpłatnej umowy na korzystanie w usług w ramach spółki Grand Straton,
a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
2.5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Grand Straton może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
2.6. Grand Straton nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

3.1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania umów o korzystanie z usług spółki Grand Straton, wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia konta i dokonywania rezerwacji nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wykonywania zadań wynikających z umowy z danym podmiotem lub osobą (c) działań promocyjnych i handlowych.
3.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku:
3.2.1. o którym mowa w ust. 3.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,
3.2.2. o którym mowa w ust. 3.1. lit. (b), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
3.2.3. o którym mowa w ust. 3.1. lit. (c) – dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.
3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez Grand Straton. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Grand Straton może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Użytkownika mogą być: dostawca hostingu dla Strony https://Grand Straton.pl/, firma obsługująca technicznie Stronę, firma księgowa, franczyzobiorcy.
4.2. Dane osobowe zgromadzone przez Grand Straton mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
4.3. Każdy podmiot, któremu Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika.

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH

5.1. Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Grand Straton, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Grand Straton, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Grand Straton na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Grand Straton dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Grand Straton zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Grand Straton do organu nadzorczego.
5.2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@grandstraton.pl

6. INNE DANE

6.1. Strona może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w ramach Strony i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Stroną. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

7. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

7.1. Grand Straton stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer).
7.2. Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
7.3. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Stroną, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
7.4. Grand Straton wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8. COOKIES

8.1. W celu prawidłowego działania Strony, Grand Straton korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze stron – są to zazwyczaj: adres Strony, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
8.2. Grand Straton wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
8.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
8.4. Cookies funkcjonujące na Stronie są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
8.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Stronę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Grand Straton) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
8.6. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Strony.
8.7. Grand Straton wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Stronie i utrzymywania sesji Użytkownika, konfiguracji Strony i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Strony; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
8.8. Grand Straton wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, youtube.com oraz instagram.com.
8.9. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
8.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.grandstraton.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.